Fir dech als Member anzedroen, fëll dëse Formulaire aus! Du bass eréischt Member wann's du 5 Euro op de Kont vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk „Däin Numm – Cotisatioun“.Fir weider Member vun der ANEIL ze bleiwen, dro hei deng E-Mail-Adress an. Denk och drun deng Cotisatioun vu 5 Euro op de Konto vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) mam Vermierk „Däin Numm – Cotisatioun“ ze iwwerweisen.

Listenadministrator kontaktieren

powered by phpList 3.6.2, © phpList ltd