Fir dech als Member anzedroen, fëll dëse Formulaire aus!

Du bass eréischt Member wann's du 5 Euro perséinlech bezuelt oder op de Kont vun der ANEIL, IBAN LU54 0019 4200 0727 3000 (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk "Däin Numm – Cotisatioun".

Andeems du bei eis Member gëss bass du averstane dass deng Donnéeën un Drëtter kënne weidergi-ginn an dass d'ANEIL dierf photograpesch Duerstellungen vun dir fir Publikatioune benotzen.

Fir weider Member vun der ANEIL ze bleiwen, dro hei deng E-Mail-Adress an.

Denk och drun deng Cotisatioun vu 5 Euro op de Konto vun der ANEIL, IBAN LU54 0019 4200 0727 3000 (BIC/Swift: BCEELULL) ze iwwerweisen, mam Vermierk "Däin Numm – Cotisatioun".

Listenadministrator kontaktieren

powered by phpList 3.6.12, © phpList ltd