Fir dech als Member anzedroen, fëll dëse Formulaire aus!

Du bass eréischt Member wann's du 5 Euro perséinlech bezuelt oder op de Kont vun der ANEIL, IBAN LU54 0019 4200 0727 3000 (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk "Däin Numm – Cotisatioun".

Andeems du bei eis Member gëss bass du averstane dass deng Donnéeën un Drëtter kënne weidergi-ginn an dass d'ANEIL dierf photograpesch Duerstellungen vun dir fir Publikatioune benotzen.

Wärend denger Memberschaft bei der ANEIL kriss du d'Memberschaft bei ingsci (Ingénieurs et Scientifiques du Luxembourg)geschenkt. 

Fir weider Member vun der ANEIL ze bleiwen, dro hei deng E-Mail-Adress an.

Denk och drun deng Cotisatioun vu 5 Euro op de Konto vun der ANEIL, IBAN LU54 0019 4200 0727 3000 (BIC/Swift: BCEELULL) ze iwwerweisen, mam Vermierk "Däin Numm – Cotisatioun".

Listenadministrator kontaktieren

powered by phpList 3.6.14, © phpList ltd